entekhabgroup who we are

How Do We THINK

Product Development
We are making a new visions
چگونه فکر می کنیم؟
انتخاب در همکاری با مجامع بین المللی کارآفرینی جهان همواره در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم در تعاریف و مدلهای کارآمد کارآفرینی است که اعتبار و اعتماد کافی در تغییر رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند. همانگونه که تاکید کرده ایم، کارآفرینی نقطه عطفی برای کاهش چالش های اقتصادی جهان آینده خواهد بود.
History of iran
HISTORY OF IRAN
تاریخچه ایران
این سرزمین در عین داشتن تنوع اقلیمی و زیستی خود، دارای ویژگی های بارزی است که یکپارچگی فرهنگی ایران را ساخته است؛ بیگمان، تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده اند.
national production
NATIONAL PRODUCTION
تولید ملی
این سرزمین در عین داشتن تنوع اقلیمی و زیستی خود، دارای ویژگی های بارزی است که یکپارچگی فرهنگی ایران را ساخته است؛ بیگمان، تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده اند.
national production
watch this video
sustainable cooperation
SUSTAINABLE COOPERATION
همکاری پایدار
اعتماد مهمترین پایه ارزشهای ماست و پیش شرط موفقیت ما این بوده است که وعده هایمان را عملی کرده ایم؛ این اعتماد در بازه ای درازمدت ساخته شده است و همکاری های ما با وجود مشکلات و چالشهای فراوان، در طول این مدت همواره پایدار بوده و باثبات خواهد ماند.
knowledge-base activity
KNOWLEDGE-BASE ACTIVITY
فعالیت دانش محور
همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود.
knowledge-base activity
entekhabgroup banner01
THIS TRUST HAS BEENBUILT UP OVER
THE LONG TEAM
social reponsibility
SOCIAL RESPONSIBILITY
سودآوری اجتماعی
همان گونه که در مأموریت ما منعکس شده، هدف ما این است که جامعه‌ای متعالی و اخلاق‌گرا را برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی حمایت کنیم و سودآوری مالی، تنها نقطه دستیابی نباشد؛ بلکه مجموعه‌ای از منفعت‌های اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. در انتخاب، سیاست‌ها و شیوه‌های کسب‌و‌کار ما، تعهد به ساختن جهانی بهتر را نشان می‌دهد.
our employers
OUR EMPLOYERS
کارکنان ما
همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود.
our employers
entekhabgroup banner02
supporting iranian
SUPPORTING IRANIAN
پشتیبانی از تولیدکنندگان ایرانی
گروه بین المللی انتخاب، ارزش همکاری خود را از نگاه درون سازمانی به پشتیبانی بیرون سازمان ارتقا داده است. ما منافع خود را در همکاری و پشتیبانی تولیدکنندگان ایرانی از یکدیگر تعریف کرده ایم. ما باور داریم ‫که یک کحیط ارز‌ش‌آفرین مولد، می‌تواند به تکامل چرخه تولید هدفمند با سودآوری اجتماعی منجر شود. این همکاری‌ها به صورت استراتژیک و مستمر برای توسعه فرهنگی و عملیاتی، برنامه‌ریزی می‌شود. ‬
facilitation of business rules in the praivate sector
FACILITATION OF BUSINESS
RULES IN THE PRIVATE SECTOR
تسهیل قوانین کسب‌و‌کار
کارآفرینی یک ارزش شناخته شده در اقتصاد امروز بین المللی است. در محور خصوصی سازی، این رکن کارآفرینی است، که نهفته است، تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید قوانین حکومتی نیز هم جهت با آن قرار گیرند.
facilitation of business rules in the praivate sector