ECONOMIC PERFORMANCE
AND VLUES

رویکردهای اقتصادی و ارزش ها

گروه انتخاب با سرمایه گذاری هدفمند در چهارچوب های اقتصادی و با استفاده از توانمندی های جغرافیایی محل تولید، توانسته آمایش سرزمینی هدفمندی برای چرخه تولیدات خود ایجاد کند؛ چرا که امروزه در جهان، تولید اهمیت خاصی دارد و همه انسان ها به نقش و اهمیت آن واقف اند. تولید ملی یک شاخص رشد و توسعه یافتگی برای جوامع به حساب می آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته های آن، مسیر بهره برداری از پتانسیل ها را با آسیبهای فراوان و مخاطرات مهمی روبه رو می کند

IRAN

ایران

در تمامی این دوران، صنعت هرگز از ایرانیان جدا نبوده است. مردمان ایران، همواره در به کارگیری، ابداع و تولید ابزارآلات صنعتی با هدف بهره جستن در صنایع، همیشه زبانزد بوده اند و با همین مشخصه بارز در هنر و صنعت، از دیگر رقبای خود متمایز بوده اند…

NATIONAL PRODUCTION

تولید ملی

ما معتقدیم که مشکلات اقتصادی کشورها، به وسیله تولید ملی و حمایت داخلی نهادهای تصمیم ساز میتواند حل شود. یکی از عوامل چالش اقتصادی جهان امروز، بی توجهی به توانایی درون مرزهای جغرافیایی تولیدکنندگان است؛ به گونه ای که اقتصاد مولد، تنها در انحصار برخی کشورهاست و مدیریت آن نیز در کنترل تعداد محدودی از دیگر کشورها قرار دارد ….

THIS TRUST HAS BEEN BUILT UP OVER

THE LONG TERM

SUSTAINABLE COOPERATION

همکاری پایدار

در تمامی این دوران، صنعت هرگز از ایرانیان جدا نبوده است. مردمان ایران، همواره در به کارگیری، ابداع و تولید ابزارآلات صنعتی با هدف بهره جستن در صنایع، همیشه زبانزد بوده اند و با همین مشخصه بارز در هنر و صنعت، از دیگر رقبای خود متمایز بوده اند…

KNOWLEDGE-BASE ACTIVITY

فعالیت دانش محور

همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود.

THIS TRUST

HAS BEENBUILT UP OVER THE LONG TEAM

SOCIAL RESPONSIBILITY

سودآوری اجتماعی

همان گونه که در مأموریت ما منعکس شده، هدف ما این است که جامعه‌ای متعالی و اخلاق‌گرا را برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی حمایت کنیم و سودآوری مالی، تنها نقطه دستیابی نباشد؛ بلکه مجموعه‌ای از منفعت‌های اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. در انتخاب، سیاست‌ها و شیوه‌های کسب‌و‌کار ما، تعهد به ساختن جهانی بهتر را نشان می‌دهد.

OUR EMPLOYERS

کارکنان ما

همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود.

watch this video

SUPPORTING IRANIAN

پشتیبانی از تولیدکنندگان ایرانی

گروه بین المللی انتخاب، ارزش همکاری خود را از نگاه درون سازمانی به پشتیبانی بیرون سازمان ارتقا داده است. ما منافع خود را در همکاری و پشتیبانی تولیدکنندگان ایرانی از یکدیگر تعریف کرده ایم. ما باور داریم ‫که یک محیط ارز‌ش‌آفرین مولد، می‌تواند به تکامل چرخه تولید هدفمند با سودآوری اجتماعی منجر شود. این همکاری‌ها به صورت استراتژیک و مستمر برای توسعه فرهنگی و عملیاتی، برنامه‌ریزی می‌شود. ‬

FACILITATION OF BUSINESS

RULES IN THE PRIVATE SECTOR

تسهیل قوانین کسب‌و‌کار

کارآفرینی یک ارزش شناخته شده در اقتصاد امروز بین المللی است. در محور خصوصی سازی، این رکن کارآفرینی است، که نهفته است، تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید قوانین حکومتی نیز هم جهت با آن قرار گیرند.