social-responsibility-banner

Entrepreneurship

Economic Approaches

کارآفرینی

کارآفرینی می تواند زندگی و کار بشریت را متحول کند. در صورت موفقیت کارآفرینان، نوآوری و توسعه ایده های آنها می تواند استانداردهای زندگی را برای همیشه تغییر دهد.

علاوه بر ایجاد ثروتهای جدید در جامعه توسط سرمایه گذاری های منطبق با فرهنگ کارآفرینی، زمینه ایجاد اشتغال و رشد یک جامعه بیش از پیش فراهم خواهد شد. این، همان الگویی است که ما را به چرخه کارآفرینی وارد کرده است؛ توسعه این الگو باعث تقویت چرخه اقتصادی، از طریق ایجاد ارزش افزوده و توسعه ثروت آفرینی (در مقابل ثروت اندوزی و مصرف ثروت) خواهد شد.

Entrepreneurship
چالش های جدیدی شکل گرفته است
که مسیرهایی متفاوت را پیش روی ما
شکل داده است.

ما تأکید داریم که باید با کسب‌وکارهای منطقه‌ای مشارکت قوی داشته باشیم. تعهد ما به شُرکایمان عنصر اصلی موفقیت ماست و همواره، برای رشد و بالندگی و پرورش فکری‌مان، بر اعتماد متقابل و شیوه‌های کاری منضبط قویاً اصرار می‌کنیم.

ما سازمانی مبتنی بر مردم و متعهد به تعالی جهانی هستیم، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم.

,Entrepreneurship
great way to revolutionize human life and work
?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی