FACILITATION OF BUSINESS
RULES IN THE PRIVATE SECTOR

تسهیل قوانین کسب وکار در بخش خصوصی

کارآفرینی یک ارزش شناخته شده در اقتصاد امروز بین المللی است. در محور خصوصی سازی، این رکن کارآفرینی است، که نهفته است، تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید قوانین حکومتی نیز هم جهت با آن قرار گیرند.

Entrepreneurship is a

recognized value in modern

international economy

انتخاب، با همکاری و اعتماد به شرکای تجاری و علمی خود، این مسیر را می پیماید و امروزه خود از شناخته شده ترین مشاوران اقتصادی این مسیر است.

همه باید در این چرخه فرهنگی

برای ساخت جهانی بهتر، هم پیمان باشند.

جهانی آگاه تر و متعهد تر

ایفای نقش پیشران های اقتصادی برای تسهیل قوانین خصوصی سازی در زمینه های کارآفرینی بسیار ضروری است. برای دستیابی به چنین جایگاهی، ما همواره در تلاش برای ایجاد و بهبود ارتباط دوسویه میان بخش های قانون گذاری و بخش های مولد اقتصاد هستیم؛