جستجو
KNOWLEDGE-BASED ACTIVITY

فعالیت دانش محور

همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود. استفاده از دانش در سطح یک ایده تا ایجاد یک فضای عملیاتی، ضروری است و این چیزی است که انتخاب را در مسیر توسعه آموزشهای عالی قرار داده است.

دانش؛ منبعی بی پایان ازخرد است.

ارزش بنیادین برای ما

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چهارچوب های تجاری پیدا کنیم. انتخاب، یک تمرکز عملگرا بر روی الگوهای اقتصادی موفق دارد و می خواهد رشد کند؛ واضح است که ما از طریق عملکردمان نیز ارزیابی می شویم؛ در نتیجه، مسیر پیاده سازی شده توسط ما، برای سازمان های اقتصادی قابل الگوبرداری و اجرا شده است.

OUR BUSINESSES HAVE ACCESS TO

AN EXTENSIVE COLLECTION OF KNOWLEDGE

این آموزش های عالی کمک می کند تا روش های کارآمدی برای به کارگیری دانش در سراسر کسب وکار ما به وجود آید و در نتیجه استفاده از دانش به دست آمده قاعده مندتر بوده و ارزش و اثربخشی آن به حداکثر برسد. همچنین باید مطمئن باشیم که دانشی که بدست می آید، با طرح کلی کسب وکار ما منطبق است و این وظیفه ای تعریف شده برای شبکه های تحقیق و پژوهش های بین المللی ما است.
 
ما با تکیه بر چنین دیدگاهی، ارزشهای خودمان را در تولید و توسعه دانش تعریف کردهایم. دستیابی به تکنولوژی یک ضرورت است، اما دستیابی به دانش، یک ارزش بنیادین محسوب می شود. ما همواره مطمئن می شویم که آن چه به دست می آوریم، مبتنی بر ارزشی ست که می تواند باعث تقویت تولیدات و خدمات ما شود. شبکه دانش جهانی ما وظیفه همگرا کردن اطلاعاتی را دارد که برای آن، دانش خود را گسترش داده ایم.