PEOPLE-ORIENTED MANAGEMENT
ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

مدیریت مردم گرا

اعتماد مهمترین پایه ارزشهای ماست و پیش شرط موفقیت ما این بوده است که وعده هایمان را عملی کرده ایم؛ این اعتماد در بازه ای درازمدت ساخته شده است و همکاری های ما با وجود مشکلات و چالشهای فراوان، در طول این مدت همواره پایدار بوده و باثبات خواهد ماند.

 

این تعریف دیگری

از ارزش ها خواهد بود؛

جهانی انسان-محور.

WE KEEP OUR

PROMISE

TO YOU

بر این اساس، ما متعهد می شویم که با رویکردی شفاف و در فضای اطلاع رسانی صادقانه و هدفمند، زمینه اعتماد مردمی را فراهم کنیم. شکل گیری چنین سرمایه هایی، مبتنی بر تعامل و بر یک نفع چندطرفه است؛ بنابراین رویکرد فعالیت های ما نیز مردمگرا و بر مبنای یک دیدگاه کلان نگر و چندسویه خواهد بود.