جستجو

مرکز کنترل سرطان انتخاب (مکسا)

انتخاب بخشی از فعالیت های خیرخواهانه ای ِمرکز کنترل سرطان است که در چارچوب مسئولیت های اجتماعی این گروه دنبال 1390 می شود. این مرکز با تمرکز بر «طب تسکینی» از سال هزار مددجو را تحت پوشش قرار داده است.10تاکنون بیش از مراقبت تسکینی سبک جدیدی در سلامت است که به منظور کاهش خسارت های جدی فردی و اجتماعی و همچنین، افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری های جدی و یا تهدیدکننده مانند سرطان ا ست.

هدف از این نوع مراقبت، کمک به بهبود وضعیت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی بیمار و اطرافیان اوست. به عبارت دیگر، هدف فقط درمان نیست، بلکه تسکین، مراقبت از آسایش، حمایت و مدیریت بیماری هم هست. این فرایند با مراقبت در بیمارستان متفاوت است و در محل سکونت بیمار انجام می شود؛ زیرا امید به زندگی در این بیماران اندک است و مأموریت اصلی این مسئولیت، افزایش امید به زندگی در آن ها و افزایش کیفیت زندگی آن هاست.

ساخت جهانی بهتر

فرهنگی انسان دوستانه و هوشمندانه

ما در مأموریت خود به مثابۀ بخشی از تعهدات، مسئولیت این مراقبت را بر عهده گرفته ایم، چراکه برای « ساختن جهانی بهتر»، به حفظ ارزشهای انسانی برای تمامی لحظات زندگی، متعهد هستیم. این مراقبت باعث خواهد شد تا بخشی از جامعه که به علت قرار گرفتن در مشکلات اقتصادی و عاطفی، دچار ضعف شده اند به چرخه سلامت بازگردند.

CANCER IS NOT A CHOICE BUT PREVENTION IS A CHOICE

بنابراین، فرایند طب تسکینی نیازمند داشتن سطح مراقبت های متفاوتی از درمان های معمول پزشکی است.این نوع مراقبت با تشخیص بیماری شروع شده و به صورت مستمر ادامه می یابد. بنابراین مراقبت در این سطح، نیازمند حضور متخصصان در گروه های چندرشته ای، شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان، روان شناسان و … خواهد بود.