PEOPLE-ORIENTED MANAGEMENT
ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

پشتیبانی از تولیدکنندگان ایرانی

گروه بین المللی انتخاب، ارزش همکاری خود را از نگاه درون سازمانی به پشتیبانی بیرون سازمان ارتقا داده است. ما منافع خود را در همکاری و پشتیبانی تولیدکنندگان ایرانی از یکدیگر تعریف کرده ایم. ما باور داریم ‫که یک کحیط ارز‌ش‌آفرین مولد، می‌تواند به تکامل چرخه تولید هدفمند با سودآوری اجتماعی منجر شود. این همکاری‌ها به صورت استراتژیک و مستمر برای توسعه فرهنگی و عملیاتی، برنامه‌ریزی می‌شود.

این قدرتی عظیم از اتصال

منابع کوچکتر خواهد بود

حمایت استراتژیک از فرهنگ

موثر در اکوسیستم کارآفرینی

برای ما مهم است که هر فرد و یا سازمانی که توانایی حضور در عرصه های کارآفرینی را دارد، بتواند قابلیتهای خود را نشان دهد و قرارگیری آن در این چرخه، به رشد و توسعه مسیر آن در فرهنگ منجر شود. ما اعتقاد داریم برای حضور در این مسیر، باید با چالش هایی که دیگران در برابر آن قرار گرفته اند روبرو شویم و منافع خود را در حمایتهای مستمر و قدرتمند از فرهنگ کارآفرینی ایران قرار دهیم.

IT’S A NEW POWER FROM SMALL COOPERATION

watch this video

انتخاب در همکاری با مجامع بین المللی کارآفرینی جهان همواره در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم در تعاریف و مدلهای کارآمد کارآفرینی است که اعتبار و اعتماد کافی در تغییر رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند. همانگونه که تاکید کرده ایم، کارآفرینی نقطه عطفی برای کاهش چالش های اقتصادی جهان آینده خواهد بود.

 

The Development of

Entrepreneurship Culture