sustainable-cooperation-banner

sustainable cooperation

ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

همکاری پایدار
اعتماد مهمترین پایه ارزشهای ماست و پیش شرط موفقیت ما این بوده است که وعده هایمان را عملی کرده ایم؛ این اعتماد در بازه ای درازمدت ساخته شده است و همکاری های ما با وجود مشکلات و چالشهای فراوان، در طول این مدت همواره پایدار بوده و باثبات خواهد ماند.
این اعتماد را با هم ساختیم
برای فردایی که با هم هستیم
entekhabgroup-sustainable-cooperation

ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

THIS  TRUST
HAS   BEEN  BUILT  UP  OVER  THE  LONG  TERM
برای تمام ذینفعان انتخاب (مانند مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران، شرکای تجاری، سیاستمداران و جامعه)، ما همواره در یک مسیر مشخص که مبتنی بر اخلاق اسلامی و توسعه اقتصادی ایران در یک فضای بین المللی است، مسئولیت های خود را به عهده گرفته ایم. ما آگاهیم که حفظ اعتماد به دست آمده سخت است و ثابت کرده ایم که می توان روی ما حساب کرد. به همین دلیل است که در هر زمان ثابت می کنیم که اعتماد به ما و همکاری های متقابل، ارزشمند خواهد بود.