Economic drivers' playing their role is quite necessary in the facilitation of privatization rules in entrepreneurship areas. To reach such a position, we are always trying to create and improve a bilateral relationship between law-making sectors and productive sectors of the economy.
Check our World Wide Network
کارآفرینی یک ارزش شناخته شده در اقتصاد امروز بین المللی است. در محور خصوصی سازی، این رکن کارآفرینی است، که نهفته است، تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید قوانین حکومتی نیز هم جهت با آن قرار گیرند.
ایفای نقش پیشران های اقتصادی برای تسهیل قوانین خصوصی سازی در زمینه های کارآفرینی بسیار ضروری است. برای دستیابی به چنین جایگاهی، ما همواره در تلاش برای ایجاد و بهبود ارتباط دوسویه میان بخش های قانون گذاری و بخش های مولد اقتصاد هستیم؛ انتخاب، با همکاری و اعتماد به شرکای تجاری و علمی خود، این مسیر را می پیماید و امروزه خود از شناخته شده ترین مشاوران اقتصادی این مسیر است.
Entrepreneurship is a recognized value in modern international economy
همه باید در این چرخه فرهنگی برای ساخت جهانی بهتر، هم پیمان باشند. جهانی آگاه تر و متعهد تر
Economic drivers' playing their role is quite necessary in the facilitation of privatization rules in entrepreneurship areas. To reach such a position, we are always trying to create and improve a bilateral relationship between law-making sectors and productive sectors of the economy.
Check our World Wide Network