خلق ارزش برای ذی‌نفعان
Our economic activities should create value for them and on this path we should be leading and create value for the customers through innovation, creativity, and the use of knowledge and technology.
check out worldwide
Beneficiaries are the basis of modern economy.

ذینفعان، پایه و اساس اقتصاد امروز هستند. آنها انتظارات را مشخص می کنند و تعیین کننده سرعت تغییرات جهان پیرامون هستند. ذی نفعان می توانند مسیرهای فعالیت سازمان را ترسیم و ارزش یک فعالیت اقتصادی را مشخص کنند. این ذینفعان هستند که با حمایت از فعالیت ها، تداوم سازمان را تضمین می کنند.

ما نیز اعتقاد داریم که باید فعالیت های اقتصادی ما برای آنها ارزش آفرین باشد؛ و در این مسیر، با نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش و فناوری به خلق ارزش برای ذینفعان بپردازیم و پیشرو باشیم.

می توان مسیری جدید را برگزید
که سرمایه گذاری های مان جهانی تازه را
برای رشد ترسیم می کند.
جهانی آگاه تر و پویاتر.