The world of Entekhab is a world without borders; developing, changing, and challenging. It includes different skills, continuous innovation, sustainable growth, and a transcendental society.

Investment for building a human-centered future

دانش بشری همواره و با شتاب، در حال تکامل است و این امر، محیط کسب وکار ما را همواره با چالش های جدی و تازهای روبرو می کند. در چنین محیطی، انتظاراتی تازه در تولید دانش و ثروت مطرح می شوند و اقتصاد امروز، رویارویی اجتناب ناپذیری با مفاهیمی چون کارآفرینی را تجربه می کند. ما شاهد آن هستیم که این تغییرات منجر به تحول در بخش های دیگر اجتماعی شده است؛ پس معتقدیم که این تغییرات، اگر در یک پارادایم مناسب تولید و توزیع ثروت، در جهت رشد و تعالی جامعه، پیش رود، سودمند و کامل خواهد بود.

ما به عنوان یک سازمان اقتصادی، این ابعاد اجتماعی را درک کرده ایم و فعالیتهای خود را بر این اساس برنامه ریزی کرده ایم و در این جهت گام برمی داریم.

دنیای انتخاب، دنیایی بدون مرز است؛ در حال رشد، تغییر و چالش برانگیز دنیایی که با مهارتهای مختلف و بازاندیشی و نوآوری مداوم، رشد پایدار و جامعه ای متعالی تر را در بر می گیرد.