To the creation of new wealth in the society through investments conforming to the entrepreneurial culture, the ground for the creation of jobs and the growth of a society will be prepared more than ever.
Check our World Wide Network
Entrepreneurship, great way to revolutionize human life and work
کارآفرینی می تواند زندگی و کار بشریت را متحول کند. در صورت موفقیت کارآفرینان، نوآوری و توسعه ایده های آنها می تواند استانداردهای زندگی را برای همیشه تغییر دهد. علاوه بر ایجاد ثروتهای جدید در جامعه توسط سرمایه گذاری های منطبق با فرهنگ کارآفرینی، زمینه ایجاد اشتغال و رشد یک جامعه بیش از پیش فراهم خواهد شد. این، همان الگویی است که ما را به چرخه کارآفرینی وارد کرده است؛ توسعه این الگو باعث تقویت چرخه اقتصادی، از طریق ایجاد ارزش افزوده و توسعه ثروت آفرینی (در مقابل ثروت اندوزی و مصرف ثروت) خواهد شد.
ما با توجه به اهمیت کارآفرینی در همکاری با دیگر کارآفرینان ایرانی، سعی در بهبود این امر در جامعه و توسعه مفاهیم مرتبط با آن در مراکز آموزشی، اقتصادی و سیاسی کرده ایم. همچنین بخشی از سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی ما، مربوط به ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای جدید در ایران است. این حمایت ها به صورت سرمایه گذاری مستقیم، خرید سهام، حمایتهای استراتژیک و مشاوره های تخصصی و عمومی انجام می شود.
چالش های جدیدی شکل گرفته است که مسیرهایی متفاوت را پیش روی ما شکل داده است.
To the creation of new wealth in the society through investments conforming to the entrepreneurial culture, the ground for the creation of jobs and the growth of a society will be prepared more than ever.
Check our World Wide Network