With a realistic understanding of global and regional economic trends we have been able to fulfill the expectations of beneficiaries from us in terms of sustainability and continuous improvement of profitability.
Check our World Wide Network
There is no doubt that expectations affect decisions
Monday
16
برای رویایی با آنچه در تغییرات سریع جهان از ما انتظار می رود خود را آماده نگه داشته ایم.
شکی نیست که انتظارات بر تصمیمات تاثیر می گذارد؛ رویه های طبیعی هم نشان می دهد که سرمایه گذاری نیاز به یک رویکرد برای ارزشگذاری کسب وکارهای مختلف دارد و رویه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک، از مهمترین پارامترهای تعیین کننده در انتظارات است. ذینفعان، انتظارات خود را با تغییر محیط زندگی خود نسبت به همه چیز تغییر می دهند؛ به ویژه در سرمایه گذاری ها و روندهای آن، ذینفعان ارزش افزودهای را مي خواهند که با اتصال به ارزشهای زندگی، با آن ادغام شود. اگر سرمایه گذارها در درک این مهم تعلل کنند و یا به آن پاسخی ندهند، میلیون ها مشتری از دست خواهد رفت.
ما با درکی واقع بینانه از روندهای اقتصاد جهانی و منطقه ای، توانسته ایم انتظارات ذینفعان را از خود در جهت پایداری و بهبود مستمر سودآوری برآورده کنیم. این بهبود در یک تجربه 40 ساله با حفظ عملکرد سازمانهای موجود، توسعه و ارتباط فعالیت ها، برقراری ارتباط بین آنها و تکمیل زنجیره های ارزش به وجود آمده است. انتظارات آنها از ما، در چیزی جز موفقیت خلاصه نمی شود و ما نیز تلاشی جز برآورده کردن این انتظارات نداریم.
With a realistic understanding of global and regional economic trends we have been able to fulfill the expectations of beneficiaries from us in terms of sustainability and continuous improvement of profitability.
Check our World Wide Network