شبکه و عملیات جهانی
دسترسی به اطلاعات جهانی
برای توسعه شبکه ای دانش ساز
Coutry
30
Decision-making networks of this group all over the world continuously improve decisions and will be effective in its plannings and activities. These researches enabled the emergence of a wide range of different economic activities in Iran.
21st century
Entekhab Investment Development Group is focused on production and service solutions and activities which are the needs of the 21st century, needs like information and technology companies. We connect decision-making parameters to data, people and ideas, and operationalize the obtained results in economy and business with a global view.
Check our World Wide Network
شبکه های تصمیم ساز این گروه در سراسر جهان، باعث بهبود مستمر تصمیمات می شوند و در برنامه ریزی ها و فعالیت های آن موثر خواهند بود. این تحقیقات باعث به وجود آمدن طیف وسیعی از فعالیتهای متفاوت اقتصادی در ایران شده است.
Coutry
30
دفاتر بین المللی تحقیق و توسعه ما در سراسر جهان، با رویکرد تجمیع و ترکیب برای افزایش قابلیت های تولیدی و کاهش هزینه های مرتبط با آن، به صورت مستمر فعالیت دارند. ایده ها و تجارت ها، بدون مرز رصد و پایش می شوند تا روندهای رشد اقتصادی به صورت شفاف و قابل درک دیده شوند و سرمایه گذاری با ریسک مدیریت شده و با منفعتی همگانی شکل گیرد.
کنترل پیچیدگی‌های جهانی برای توسعه فعالیت های قرن ۲۱
فعالیت ما پیچیده و در عین حال سریع است، تا بتوانیم کیفیت و دقتی را که از ما انتظار می رود، برآورده کنیم. آن چه از ما منتج می شود، یک گزینه عالی برای تمام ذینفعان است؛ زیرا نوآوری و بهینه سازی بر محورهایی شکل گرفته است که مبتنی بر دانش جهانی قرار دارد. گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، روی فعالیت ها و راه حل های تولیدی و خدماتی ای متمرکز شده، که نیاز قرن 21 است؛ نیازهایی مانند شرکت های اطلاعاتی و تکنولوژیک. ما پارامترهای تصمیم سازی را به داده ها، افراد و ایده ها متصل می کنیم و نتایج به دست آمده را در اقتصاد و تجارت با یک نگاه جهانی عملیاتی می کنیم. بیش از چندین هزار نفر در سراسر جهان، به طور مستقیم در دفاتر و کارخانجات این گروه فعالیت می کنند.
Decision-making networks of this group all over the world continuously improve decisions and will be effective in its plannings and activities. These researches enabled the emergence of a wide range of different economic activities in Iran.
21st century
Entekhab Investment Development Group is focused on production and service solutions and activities which are the needs of the 21st century, needs like information and technology companies. We connect decision-making parameters to data, people and ideas, and operationalize the obtained results in economy and business with a global view.
Check our World Wide Network