Is the biggest empire ever seen, and also the first in the world.
The history of Iran, which is usually known in the Western world as Persia as well, conforms to the history of a larger region, to the extent that it is called “Iran The Great,” a wide area covering Anatolia, Bosphorus and Egypt in west to the border of ancient India and Syria in east, and Caucasus and Eurasia steppe in north to Persian Gulf and Gulf of Oman in South
Check our World Wide Network
تاریخ ایران که معمولا در جهان غرب به نام فارس (Persia) نیز شناخته می شود، با تاریخ یک منطقه بزرگتر همخوانی دارد؛ تا حدی که به عنوان «ایران بزرگ» نام برده می شود؛ پهنه ی وسیعی شامل آناتولی، بسفر و مصر در غرب تا مرز هند باستان و سوریه در شرق و از قفقاز و استپ اوراسیا در شمال تا خلیج فارس و خلیج عمان در جنوب.
این بزرگترین امپراتوری است که تا کنون دیده شده و نیز اولین امپراتوری جهان است. اولین امپراتوری ایران، تنها تمدن در تمام تاریخ بود که در حدود 48 سال قبل از میلاد، بیش از 40٪ جمعیت جهان را به خود اختصاص می داد؛ تقریبا 49.4 میلیون نفر از 112.4 میلیون نفر جمعیت جهان در آن زندگی می کردند. آنها توسط امپراتوریهای سلوکی، پارتی و ساسانی، موفق شدند متمرکزترین و قدرتمندترین امپراتوری تاریخ را به وجود آورند، که به طور پیوسته، تقریبا 1000 سال استمرار داشته است و ایران را یک بار دیگر به عنوان یک قدرت پیشرو در جهان تبدیل کرده بود.
این سرزمین در عین داشتن تنوع اقلیمی و زیستی خود، دارای ویژگی های بارزی است که یکپارچگی فرهنگی ایران را ساخته است؛ بیگمان، تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده اند.
در تمامی این دوران، صنعت هرگز از ایرانیان جدا نبوده است. مردمان ایران، همواره در به کارگیری، ابداع و تولید ابزارآلات صنعتی با هدف بهره جستن در صنایع، همیشه زبانزد بوده اند و با همین مشخصه بارز در هنر و صنعت، از دیگر رقبای خود متمایز بوده اند.