Our businesses have access to an extensive collection of knowledge

Through reliance on such a view, we have defined our values in terms of production and development of knowledge. Achieving technology is a must, but achieving knowledge is considered a fundamental value.

Check our World Wide Network
همه کسب وکارها به یک مجموعه گسترده از دانش دسترسی دارند؛ چه این درک آنها از نیازهای مشتریان و محیط کسب وکار باشد؛ و چه از افزایش مهارت و یا توسعه تجربه کارکنان به دست آمده باشد. گردآوری، به اشتراک گذاشتن و بهره برداری از این دانش، توانسته است به توانایی ما در توسعه موفق کسب وکارمان منجر شود. استفاده از دانش در سطح یک ایده تا ایجاد یک فضای عملیاتی، ضروری است و این چیزی است که انتخاب را در مسیر توسعه آموزشهای عالی قرار داده است.
این آموزش های عالی کمک می کند تا روش های کارآمدی برای به کارگیری دانش در سراسر کسب وکار ما به وجود آید و در نتیجه استفاده از دانش به دست آمده قاعده مندتر بوده و ارزش و اثربخشی آن به حداکثر برسد. همچنین باید مطمئن باشیم که دانشی که بدست می آید، با طرح کلی کسب وکار ما منطبق است و این وظیفه ای تعریف شده برای شبکه های تحقیق و پژوهش های بین المللی ما است.
ما با تکیه بر چنین دیدگاهی، ارزشهای خودمان را در تولید و توسعه دانش تعریف کردهایم. دستیابی به تکنولوژی یک ضرورت است، اما دستیابی به دانش، یک ارزش بنیادین محسوب می شود. ما همواره مطمئن می شویم که آن چه به دست می آوریم، مبتنی بر ارزشی ست که می تواند باعث تقویت تولیدات و خدمات ما شود. شبکه دانش جهانی ما وظیفه همگرا کردن اطلاعاتی را دارد که برای آن، دانش خود را گسترش داده ایم.

Our businesses have access to an extensive collection of knowledge

Through reliance on such a view, we have defined our values in terms of production and development of knowledge. Achieving technology is a must, but achieving knowledge is considered a fundamental value.

Check our World Wide Network