ما معتقدیم که مشکلات اقتصادی کشورها، به وسیله تولید ملی و حمایت داخلی نهادهای تصمیمساز میتواند حل شود. یکی از عوامل چالش اقتصادی جهان امروز، بی توجهی به توانایی درون مرزهای جغرافیایی تولیدکنندگان است؛ به گونه ای که اقتصاد مولد، تنها در انحصار برخی کشورهاست و مدیریت آن نیز در کنترل تعداد محدودی از دیگر کشورها قرار دارد و دیگران، تنها به مصرف کننده تبدیل شده اند؛ از همین رو، روابط بی هدف و کم بازده برای کاهش هزینه های کوتاه مدت، در جهت توسعه بازارهای مصرفی، باعث بروز مشکلات بلندمدت در مهمترین بخش اقتصاد یعنی تولید شده است.
گروه انتخاب با سرمایه گذاری هدفمند در چهارچوب های اقتصادی و با استفاده از توانمندی های جغرافیایی محل تولید، توانسته آمایش سرزمینی هدفمندی برای چرخه تولیدات خود ایجاد کند؛ چرا که امروزه در جهان، تولید اهمیت خاصی دارد و همه انسان ها به نقش و اهمیت آن واقف اند. تولید ملی یک شاخص رشد و توسعه یافتگی برای جوامع به حساب می آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته های آن، مسیر بهره برداری از پتانسیل ها را با آسیبهای فراوان و مخاطرات مهمی روبه رو می کند. از همین رو تولید، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است. تولید ملی میتواند علاوه بر توسعه اقتصادی، باعث توسعه اجتماعی و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه شود، که نقطه ای اساسی برای دستیابی به جامعهای اخلاق مدار است.
ایران فقط یک مرز جغرافیایی نیست. یک فرهنگ در توسعه اقتصادی است.
بنا بر آن چه که در چشم انداز و ماموریت خود تاکید کرده ایم، مسیر انتخاب، مسیری منطبق با چنین ارزشهایی ست. ما دهها سال است که با تحقیق، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در تولیدات و خدمات ایرانی و هر آن چه که می تواند آنان را بهبود بخشد، ارزش اصلی خود را در تولیدات و خدماتی معنا کرده ایم که می توانند در زنجیرهای بین المللی، جدید، کارآمد و توسعه یافته باشند.
ما بیشترین میزان سرمایه گذاری خود در 10 زمینه را، برای توسعه پایدار «تولید ملی» با محوریت توسعه پایدار ایران انجام داده ایم و در سرمایه گذاری های خود در دیگر کشورها نیز، این مهم را فراموش نکرده ایم؛ به گونه ای که منابع انسانی به کارگرفته شده در دیگر کشورها نیز تابع همین اصل کلیدی ست.
We have made most of our investments in 10 areas for the sustainable development of “national production” with a focus on the sustainable development of Iran, and have not forgotten this important point in our investments in other countries, such that human resources hired in other countries comply with this key principle.
Check our World Wide Network