بیش از چندین هزار نفر از افراد پرشور و متعهد، هر روز رویای تولید و توزیع محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی و ایفای نقش در جهت تعالی جامعه انسانی را در سراسر جهان تحقق می بخشند. این چیزی است که چگونگی ساخت ارزشهای پایدار ما را نشان می دهد؛ و ما برای حفظ آن، هر روز بهترین هایمان را توسعه می دهیم.
در انتخاب، همه کارکنان چهار ارزش بزرگ را به اشتراک می گذارند. آنها ریشه های فرهنگ سازمانی ما را شکل می دهند. اعتماد، اشتیاق به پیروزی، آزادی عمل و بودن برای یکدیگر؛ ما متقاعد شده ایم که تنها بر یک بستر شکل گرفته از این ارزشها، تولیدات، خدمات و راه حلهای خودمان را ارائه دهیم.
انتخاب، همه کارکنان را تشویق می کند تا همواره در مسیر تکامل توانمندی های خود، در حرکت باشند. برای انجام این کار، ما یک فرهنگ مبتنی بر اعتقاد به اهداف متعالی را حفظ کرده ایم و آزادی عمل را برای توسعه مسئولیتهای شخص در سطح سازمان و جامعه فراهم می کنیم. در انتخاب، اکوسیستم کار با احترام متقابل مشخص می شود. چرا که از ابتدا به کارکنان خود اعتماد کرده ایم. در هر سطحی، ما کارکنان خود را تشویق می کنیم تا در یک نظام سازماندهی شده، مسئولیت فعالیتهای خود را بر عهده گیرند. این چیزی است که باعث ایجاد فضای تنفس فرهنگی، رشد و توانمندی آنها و توسعه یافتگی ما شده است.
باور داریم برای آنچه باید بدست آوریم هرگز نباید متوقف شویم
In Entekhab, all the employees share four big values which account for the roots of our organizational culture: trust, a passion for victory, freedom of action, and being there for each other. We are convinced to provide our products, services, and solutions only on a basis formed by these values.
Check our World Wide Network
We Keeps Going and Going and Going...