جایگاه امروز ما، مدیون فعالیت و حمایت مستقیم جامعه پیرامونی ماست؛ جامعهای که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های اقتصادی ما تاثیر گرفته است. ما تلاش می کنیم که این فعالیتها در سطحی موثر باشند، که مولد سرمایه اجتماعی شوند.
بر این اساس، ما متعهد می شویم که با رویکردی شفاف و در فضای اطلاع رسانی صادقانه و هدفمند، زمینه اعتماد مردمی را فراهم کنیم. شکل گیری چنین سرمایه هایی، مبتنی بر تعامل و بر یک نفع چندطرفه است؛ بنابراین رویکرد فعالیت های ما نیز مردمگرا و بر مبنای یک دیدگاه کلان نگر و چندسویه خواهد بود.
The formation of such capitals is interactive and on the basis of a multilateral benefit. Therefore, the approach of our activities, too, will be people-oriented and on the basis of a multilateral view.
Check our World Wide Network
این تعریف دیگری
از ارزش ها خواهد بود؛
جهانی انسان-محور.
We keep
our promise
to you