بهینه‌سازی تحقیق و توسعه
Research and development has an important role in the process of entrepreneurship. Basically it is the purposeful investment in economic sections that can create new potentials and lead to the production of future products, processes, and services.
Check our World Wide Network
Core of our companies on the basis of knowledge-based investments
تحقیق و توسعه نقش مهمی در روند کارآفرینی دارد. اساسا این سرمایه گذاری هدفمند در بخشهای اقتصادی است که می تواند پتانسیل های جدید را به وجود آورد و منجر به تولید محصولات، فرآیندها و خدمات آینده شود.
ما با توجه به این عامل کلیدی، در طول سالها، مراکز تحقیق و توسعه خود را به صورت یک شبکه جهانی ایجاد کرده ایم و اعتقاد داریم که دانش موردنیاز برای ارزش گذاری در تحقیق و توسعه، باید در یک ساختار منسجم و هدفمند معنا یابد. از همین رو، ما قلب شرکتهای خود را بر اساس سرمایه گذاری هایی شکل داده ایم که ارزش آنها، در مدل های تحقیق و توسعه دانش محور آن است. چنین شکلی از ارزش گذاری باعث شده است تا ما، به عنوان یک شرکت دانش محور، توانایی گسترش پذیری جغرافیایی را با مدیریت متمرکز در ایران به دست آوریم. چشم انداز ما نمونه ای عالی از یک شرکت دارای ارزش در کارآفرینی و نوآوری است.
مسیر دستیابی به دانش بدون مرز و پر از چالش است. ما برای دستیابی به آن جغرافیایی نمی شناسیم.
Research and development has an important role in the process of entrepreneurship. Basically it is the purposeful investment in economic sections that can create new potentials and lead to the production of future products, processes, and services.
Check our World Wide Network