مشارکت اجتماعی استراتژیک
با هم می توانیم جهانی جدید را ترسیم کنیم. جهانی که در آن تکامل معنا یافته است.
As a Partner in a long and hard path
Convergence of other social sections is necessary for the implementation of these plans because taking this path requires cultural institutionalization and public support for that.
تجمیع اهداف بخشهای کوچک اجتماعی، برای قرارگرفتن در مسیر اهداف کلان جامعه، مانند اصل «حمایت از تولید ملی»، نیازمند مدیریتی مردم گرا در تبیین برنامه های بلندمدت و استراتژیک در سازمان هاست.
همگرایی بخشهای اجتماعی برای پیاده سازی این برنامه ها ضروریست؛ چرا که قدم گذاشتن در این مسیر، نیازمند نهادینه سازی فرهنگی و حمایت عمومی از آن است. بنابراین، سازمانهای اجتماعی متنوعی همچون نهادهای حکومتی، نظارتی و مردمی، باید شرکای این مسیر باشند، تا بتوان در بلندمدت، منفعتی همگانی و باثبات را تعریف کرد؛ منفعتی که جامعه را به سوی حیات ایده آل اجتماعی سوق دهد.
Convergence of other social sections is necessary for the implementation of these plans because taking this path requires cultural institutionalization and public support for that.