پشتیبانی از تولید‌کننده ایرانی و حمایت از فرهنگ کارآفرینی
حمایت استراتژیک از فرهنگ موثر در از اکوسیستم کارآفرینی
We have defined our benefits in terms of Iranian producers' cooperating with and supporting each other
The Development of Entrepreneurship Culture
It is important for us that any person or organization that has the ability to be present in entrepreneurial areas should be able to show their capabilities, and their being in this cycle should lead to the growth and development of their path in culture.
Check our World Wide Network
که یک محیط ارزش آفرین مولد، می تواند به تکامل چرخه تولید هدفمند با سودآوری اجتماعی منجر شود. این همکاری ها به صورت استراتژیک و مستمر برای توسعه فرهنگی و عملیاتی، برنامه ریزی می شود. گروه بین المللی انتخاب، ارزش همکاری خود را از نگاه درون سازمانی به پشتیبانی بیرون سازمان ارتقا داده است. ما منافع خود را در همکاری و پشتیبانی تولیدکنندگان ایرانی از یکدیگر تعریف کرده ایم. ما باور داریم ‫که یک کحیط ارز‌ش‌آفرین مولد، می‌تواند به تکامل چرخه تولید هدفمند با سودآوری اجتماعی منجر شود. این همکاری‌ها به صورت استراتژیک و مستمر برای توسعه فرهنگی و عملیاتی، برنامه‌ریزی می‌شود.
برای ما مهم است که هر فرد و یا سازمانی که توانایی حضور در عرصه های کارآفرینی را دارد، بتواند قابلیتهای خود را نشان دهد و قرارگیری آن در این چرخه، به رشد و توسعه مسیر آن در فرهنگ منجر شود. ما اعتقاد داریم برای حضور در این مسیر، باید با چالش هایی که دیگران در برابر آن قرار گرفته اند روبرو شویم و منافع خود را در حمایتهای مستمر و قدرتمند از فرهنگ کارآفرینی ایران قرار دهیم.
انتخاب در همکاری با مجامع بین المللی کارآفرینی جهان همواره در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم در تعاریف و مدلهای کارآمد کارآفرینی است که اعتبار و اعتماد کافی در تغییر رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند. همانگونه که تاکید کرده ایم، کارآفرینی نقطه عطفی برای کاهش چالش های اقتصادی جهان آینده خواهد بود.
It's a new power from small cooperation
We have defined our benefits in terms of Iranian producers' cooperating with and supporting each other
The Development of Entrepreneurship Culture
It is important for us that any person or organization that has the ability to be present in entrepreneurial areas should be able to show their capabilities, and their being in this cycle should lead to the growth and development of their path in culture.
Check our World Wide Network