This trust has been built up over the long term
Trust is the most important basis of our values, and our precondition of success is that we have lived up to our promises.
Check our World Wide Network
این مسیری قدرتمند است که همواره می شود روی ما حساب کرد.
اعتماد مهمترین پایه ارزشهای ماست و پیش شرط موفقیت ما این بوده است که وعده هایمان را عملی کرده ایم؛ این اعتماد در بازه ای درازمدت ساخته شده است و همکاری های ما با وجود مشکلات و چالشهای فراوان، در طول این مدت همواره پایدار بوده و باثبات خواهد ماند.
برای تمام ذینفعان انتخاب (مانند مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران، شرکای تجاری، سیاستمداران و جامعه)، ما همواره در یک مسیر مشخص که مبتنی بر اخلاق اسلامی و توسعه اقتصادی ایران در یک فضای بین المللی است، مسئولیت های خود را به عهده گرفته ایم. ما آگاهیم که حفظ اعتماد به دست آمده سخت است و ثابت کرده ایم که می توان روی ما حساب کرد. به همین دلیل است که در هر زمان ثابت می کنیم که اعتماد به ما و همکاری های متقابل، ارزشمند خواهد بود.
This trust has been built up over the long term
Trust is the most important basis of our values, and our precondition of success is that we have lived up to our promises.
Check our World Wide Network
این مسیری قدرتمند است که همواره می شود روی ما حساب کرد.