Entekhabgroup snowa-banner

Health

care technology

www.snowacoway.ir
Entekhabgroup Home Appliances

کووی در سال 1368 ه.ش هویت جدیدی در رهبری خدمات «مراقبت از سلامت» را مطرح کرد تا وارد یک چالش اساسی شود: «کافی نیست که فقط ضربان قلب خود را حفظ کنیم، چیزهای بیشتری برای مراقبت وجود دارد». این برند آیندۀ خود را برای «مراقبت از ارزش‌های نامرئی و مردمی خوشحال» تعریف می‌کند. کووی، با تکیه بر فناوری بالا و بسیار دقیق زادگاه خود، در زمانی کوتاه باعث محقق‌شدن یک رؤیای 20 ساله در پاک‌سازی آب از آلودگی‌های محیطی شد که به کاهش بسیار زیاد قیمت دستگاه‌های تصفیه آب منجر گردید.

Snowa Coway
Entekhabgroup pictogram snowa-coway

سلامتی هوا با تکنولوژی

دنیای انتخاب، دنیایی بدون مرز است؛

این برند، اندکی بعد، موفق به تولید فناوری جدید برای ساخت مؤثرترین دستگاه‌های تصفیه هوا با قیمتی اقتصادی می‌شود که پیش از آن به عنوان محصولی لوکس شناخته می‌شد. کووی فقط در مدت 9 سال بعد از شروع، به عنوان رهبر محصولات تصفیۀ آب و هوا در جهان شناخته می‌شود و در سال 2017 شناخته‌شده‌ترین برند در این حوزه معرفی می‌شود. این برند هم‌اکنون برنامۀ خود را برای مراقبت از زندگی، در یکپارچه‌سازی سیستم‌ها با مصرف‌کنندگان به وسیلۀ IOT (اینترنت اشیا) تعریف کرده است.

Snowa Coway
snowa-coway

The world is better

اقدامات ما جهان بهتری را ایجاد می کند

کووی فلسفۀ خود را این‌گونه تعریف می‌کند: «ما با شادمانی، مسیرهای ناشناخته را دنبال می‌کنیم؛ اعتقاد ما بر این است که مجموع اقدامات ما جهانی بهتر را پدید می‌آورد». اسنوا نیز در این زمینه با شتاب‌دادن تحقیق و توسعه در سال‌های اخیر، مسیر‌های جدیدی را به‌ویژه در حوزۀ نانوتکنولوژی پیموده است که از دانشی بومی بهره می‌برد و جهت‌گیری‌های کلانی در خصوص سیستم‌های تصفیه ترسیم کرده است. دستیابی اسنوا به تکنولوژی‌های این حیطه، به روش بومی و نیاز کووی به جذب تکنولوژی‌های متفاوت باعث شد که هر دو برند تمایل خود را برای یک همکاری مشترک نشان دهند.

Snowa-coway

Healthy life

محیط سالم زندگی؛
انسان های شاد و سعادتمند

چنین اشتراکی در جهت‌گیری‌ها و فلسفۀ شکل‌گیری این دو برند و همچنین رشد تقاضای دستگاه‌های تصفیه باعث شد تا در سال 1395، اسنوا با سرمایه‌گذاری ما در یک همکاری سازمان‌یافتۀ هم‌جهت با مأموریت خود در ارزش نهادن به سلامت فردی و اجتماعی قرار گیرد و برند مشترک Snowa Coway معرفی شود تا در یک مسیر مشترک، اسنوا و کووی آینده‌ای جدید از سیستم‌های تصفیه را ترسیم کنند.

snowa-coway
banner unigue design
Healthy living
;environment
happy and happy people

Afer Sales Services

Research & Development

تحقیق و توسعه

Labrator

آزمایشگاه

After Sales Services

خدمات پس از فروش