BUSINESS
SUPPLY OF RAW MATERIALS
SUPPLYING FUEL
TRANSPORTATION
Busines

هلدینگ بازرگانی

فعالیت بازرگانی ما با درک محیط فناورانۀ جهانمان آغاز شده است؛ جهانی که بهسرعت در حال تغییر است و چرخههای عمر محصول در آن، به طور مداوم کوتاه میشود. جغرافیاهای اقتصادی به شکلی دایمی در حال دگرگونیاند و اتصال چرخۀ تولید و مصرف، نیازمند درکی صحیح از این حیطه است. این بخش مأموریت خود را در جستوجوی یافتن بازارها و سیستمهای جایگزین و ترکیب آنها تعریف کرده است تا ارزش محصول و خدمات را حفظ کند یا افزایش دهد.

از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس

فعالیت ما در این بخش با رویکرد استراتژی نظام مند، بر پایۀ چندگانگی مدل و چندگانگی بازار است. هدف گیری این فعالیت ها با هدف توسعۀ اقتصاد مولد، برای ارتقای ارزش زنجیرۀ تأمین و تولید و عرضه است. چندگانگی مدل های اتخاذشده به ما این امکان را می دهد تا در طول زمان، با توسعه و تکامل بازارها، خود را سازگار کنیم و این چندگانگی به ما امکان دسترسی به طیف وسیعی از داده ها و مدیریت چرخۀ اطلاعات را داده است.

این بخش به منزلۀ فرایندی حیاتی از فعالیت های ما و ذی نفعان مان، با تمرکز بر نیازها و رصد تخصصی راه حل های آنان، توانسته است قسمت مهمی باشد که در به روز آوری سیستم ها، تجهیزات و تأمین کالاهای مورد نیازمان سهم دارد.

سرمایه گذاری ما تا کنون در این بخش به صورت مستقیم و غیر مستقیم، نقشی سازنده، ارتقادهنده و یا احیاکننده در بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته است.

INVESTMENT FIELDS
SUPPLY OF RAW MATERIALS

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>