Entekhabgroup tv-banner

Design for maximum performance

Entekhabgroup refrigeration

گروه صنعتی انتخاب، در سال 1379 ،با هدف تکمیل سبد کاالی خود با ویژگیهای رقابتی، فعالیت خود را در حوزۀ دستگاههای برودتی آغاز کرد. این فعالیت، در مساحتی حدود 36 هزار مترمربع، برای تولید انواع یخچال، فریزر، یخچال فریزر خانگی و ساید بای ساید شکل گرفت. فرایندی که در ابتدا به صورت تولید محدود و مونتاژ شروع شده بود، در سال 1386 ،با توسعۀ خطوط تولید و خریداری دستگاههای تزریق پالستیک و پرس فلزات، بهروزرسانی فناوری، احداث سالن تولید، با نگاه دانشمحور ادامه یافت.

طراحی شده برای حداکثر عملکرد

banner unigue design
,Fresh
fresh
and
more
fresh

تازه، تازه و تازه تر

refrigeration

Frameless Door Design

طراحی زیبا و بدون برجستگی

این گروه در سال 1387 ،با بهرهگیری از توانمندیهای مهندسان ایرانی، به طراحی چندین مدل یخچال فریزر کمبی اقدام کرد و در مسیر توسعۀ خطوط تولید و باالبردن کیفیت تولیدات، در پایان همان سال به طراحی و ساخت اولین ساید بای سایدهای تولید ایران دست پیدا کرد که با استقبال خوب خریداران مواجه شد و جایگاه این مجموعه بهعنوان تولیدکنندۀ برتر یخچالهای ساید در بازار ایران به تثبیت رسید.

banner unigue design
 refrigeration

Engineered air flow

جریان هوای مهندسی شده

این سایت تولیدی دارای گواهینامۀ سیستم مدیریت یکپارچۀ IMS و همچنین گواهینامۀ تعهد به تعالی EFQM است. همچنین این مجموعه به دریافت عالیترین نشان مشتریمداری در ایران، برای رعایت حقوق مصرفکنندگان و کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت، مفتخر شده است.

refrigeration
refrigeration

این مجموعه توانسته است، با استفاده از جدیدترین دستگاهها و فناوریهای روز دنیا و فعالیتهای نوآورانه، تولیدات خود را به حدود 4هزار دستگاه محصول در روز )2500 یخچال فریزر و 1500 فریزر ساید( برساند.این سایت نیز مطابق سیاستهای سخت ِ گیرانه کنترل کیفیت هلدینگ لوازم خانگی، دارای سکوهای تست عملکرد تولیدات است که در پایان خطوط تولید و قبل از بستهبندی، برای حصول اطمینان از کیفیت، بر روی محصوالت تولیدی انجام میگیرد.

Fresh Max

refrigeration
Entekhabgroup refrigeration
Entekhabgroup refrigeration

Afer Sales Services

Research & Development

تحقیق و توسعه

Labrator

آزمایشگاه

After Sales Services

خدمات پس از فروش