Entekhabgroup washer-banner

Washing Products

General Wash / Always Fresh Clothes

Entekhabgroup Washing

این سایت در سال 1376 ،با هدف تولید ماشین های شستوشو در فضایی با مساحت حدود 6 هزار مترمربع، فعالیت خود را شروع کرد. فعالیت این سایت با تولید از طریق تأمین بخشی از قطعات از خارج کشور آغاز شد که پس از سرمایه گذاری های بین المللی در فعالیت های تحقیق و توسعه، دستگاههای تزریق پالستیک و پرس فلزات به این سایت اضافه گردید و تولید قطعات آغاز شد.

banner unigue design
Wash in Wash Models
Unigue Design
  • wash in wash door
  • Add clothes every time
  • Calm & Cool
  • Saf warranty
شستشوی عالی با فناوری پیشرفته
Professional Performance
washer

دنیای انتخاب، دنیایی بدون مرز است؛

در حال حاضر این سایت در مساحتی حدود 16هزار مترمربع، روزانه هزاران دستگاه را در 20 مدل شوینده اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در کلاس ظرفشویی و لباسشویی تولید می کند. پس از توسعۀ فنی این سایت و شکل گیری هویت اسنوا به عنوان برند تمام ایرانی، نیاز به دانشی احساس شد که منطبق با سیاست های تعریف شده باشد. این چالش بر عهدۀ شبکۀ جهانی تحقیق و توسعۀ این هلدینگ گذاشته شد تا ساختار دانشی را ایجاد کند که بتواند در رشد و تکامل آن سهمی اساسی داشته باشد.

washer
washer

قدرتمند و کنترل پذیر

در کنار آن با پیادهسازی سیستم آموزش فنی در این سایت، این محصوالت به همت کارشناسان آموزشدیده و با بهرهگیری از»سیستم اتوماسیون ردیابی عیب قطعات« قطعات مورد نیاز با باالترین استانداردهای کیفی و کمترین درصد ضایعات تولید شد و تمام این فرایند به صورت کامل در ایران پیادهسازی شد. در سالهای اخیر، با افزایش سرمایهگذاری ما در این سایت، فناوریها و دستگاههای متعددی به آن اضافه شده که باعث تولید محصوالت جدید و یا توسعۀ آن شده است.

Washer

Powerful and controllable

برای حفظ ارزش محصوالت و افزایش کیفیت و راندمان تولید، سیاستهای سختگیرانه های در کنترل کیفیت پیاده سازی شد، به طوری که واحد کنترل، انجام 56 تست روی خط تولید را اجباری کرد. با توجه به این سیاستها، ایستگاه های »تست عملکردی« استقراریافته باعث میشود محصول پس از اطمینان از عملکرد صدردصدی، امکان ادامۀ روند و ورود به مراحل بعدی را داشته باشند

Washer
banner unigue design
Unigue Design

Afer Sales Services

Research & Development

تحقیق و توسعه

Labrator

آزمایشگاه

After Sales Services

خدمات پس از فروش