investment-banner

OTHER INVESTMENTS

سایر سرمایه گذاری ها

سبک زندگی امروز، در زمانی محدود با فعالیت‌های نامحدود، باعث شده است که زمان کمتری برای مشتریان در یافتن نیازهای خود، با کیفیتی بالا و قیمتی پایین وجود داشته باشد. دشوارتر زمانی است که بخواهند آن‌ها را از نقاط متعددی به‌دست آورند. این مسئله، به‌ویژه در زندگی شهری چشمگیر است و بنابراین صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مهم‌ترین صنایع روز دنیا محسوب می‌شود.

سیستم‌های پیشرفته‌ای

توسعۀ فعالیت های جدید

ما با درک این مسئله، سرمایه‌گذاری در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تعریف کرده‌ایم و با دنبال‌کردن سیاستِ «راحتی در خرید » با تداوم و توسعۀ کیفیتی یکسان، به دنبال فروش یک مرحله‌ای، جامع و گسترده هستیم تا نیازهای مشتریان در نزدیک‌ترین نقطه به محل سکونت‌شان به‌طور کامل مرتفع شود.

افزایش میزان اشتغال

توسعۀ کیفیتی یکسان

فعالیت بازرگانی ما با درک محیط فناورانۀ جهانمان آغاز شده است؛ جهانی که بهسرعت در حال تغییر است و چرخههای عمر محصول در آن، به طور مداوم کوتاه میشود. جغرافیاهای اقتصادی به شکلی دایمی در حال دگرگونیاند و اتصال چرخۀ تولید و مصرف، نیازمند درکی صحیح از این حیطه است. این بخش مأموریت خود را در جستوجوی یافتن بازارها و سیستمهای جایگزین و ترکیب آنها تعریف کرده است تا ارزش محصول و خدمات را حفظ کند یا افزایش دهد.

 investment-banner

Product Development

we know that when we protect our idea, we're
protecting our future

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها