Construction
INVESTMENT FIELDS

سایر سرمایه گذاری ها

فعالیت ما در این بخش، با سرمایه گذاری در چهار حوزۀ اصلی ساخت وساز عمرانی، ساختمانی، توسعۀ امالک و مستغالت و همچنین مرمت و توسعۀ طرح های تاریخی و فرهنگی پیگیری میشود؛ و این کیفیت ساختارمند در مهندسی و نوآوری مستمر است، که راه را برای همکاری نزدیک ما با شرکت ها و سازمان های بخش های دولتی و خصوصی برای طرحهای توسعه زیرساخت و امالک فراهم کرده است.

New perspectives

سرمایه‌گذاری ما در این بخش، اولین گام بزرگ برای تحقق چشم‌اندازهای جدید و جسورانه است؛ گامی مهم در ساختارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر، برای پاسخ‌گویی به تقاضای رو به رشد در بازارهای داخلی و بین‌المللی، که در ایران برداشته می‌شود.

«انتخاب» در این مسیر، خود را متعهد به «پایداری عملیاتی» می‌داند و می‌تواند اهداف کسب‌وکار خود و برآورده ساختن نیازهای ذی‌نفعان را در حالی پیگیری کند که از منافع سهام‌داران و افزایش بازده ارزش‌های سرمایه‌گذاری نیز حفاظت می‌کند.

همچنین، این بخش به عنوان سرمایه‌گذاری ساخت‌و‌ساز با محوریت سرمایه‌گذاری توریستی (CI)، با بخش گردشگری همکاری تنگاتنگی دارد و اهدافی هم‌سو را برای توسعه دنبال می‌کنند.

Construction investment

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>