petrochemical banner

& OIL, GAS

PETROCHEMICAL

Which product can we help you with

ما با درک این مسئله و با تأمین مواد اولیه در کالسهای سفارشی شده و مورد نیاز بازارهای جهانی، فعالیتهای توسعهای در حوزۀ نفت و گاز و پتروشیمی را آغاز کردیم. این فعالیت به ما این امکان را میدهد که زنجیرۀ تأمین مواد خود را به صورت 100درصد در کنترل خود قرار دهیم و سطح تولیدات را در یک کالس جهانی حفظ کنیم.

هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی

امروزه همه میدانند که محصوالت تولیدشده از پتروشیمی ها برای زندگی مدرن ضروری است. پتروشیمی ها برای ساختن ً تقریبا همه چیز ضروری هستند و از اینرو، در کالس صنایع مهم و بنیادین طبقه بندی میشوند. اهمیت آنها زمانی روشنتر میشود که در یک زنجیرۀ همراستا، با محصولی نهایی برای دستیابی به کیفیتی منحصربهفرد قرار گیرد. این کیفیت باعث ایجاد ارزش افزوده میشود و توانی مضاعف در زنجیرهای از ِ محصوالت با کیفیت و مورد نیاز منتج از نفت و گاز پدید میآورد.

petrochemical banner

PETROCHEMICAL

COMPLEX

این مسیری قدرتمند است

ما با توجه به مأموریت خود و با سرمایه گذاری های عظیم مشترک با شرکت های شناخته شده در سطح بین المللی و پیوند دانش درونی خود با حیطه های اطلاعاتی آنها، توانستهایم چرخۀ اطلاعات این صنعت را در ایران تکمیل کنیم و به عمق دانش تولید در کالس جهانی دست یابیم. از اینرو پیشرو دیگر فعالان بخش خصوصی این صنعت در ایران هستیم.

This is a powerful route

گروه توسعۀ سرمایه گذاری انتخاب امروزه مالک یکی از بزرگترین و فعالترین هلدینگ های نفت و گاز و پتروشیمی است که علاوه بر مشاوره، ساخت و تجهیز صنایع فعال در این حوزه، توانسته است مواد اولیۀ مورد نیاز فعالیت های خود را از این طریق تأمین کند و مواد اولیۀ دیگر صنایعی چون خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی، کاغذسازی، چرمسازی را نیز با رویکرد صادراتی و ایجاد پیشران در صنعت پاییندست کشور تأمین کند.

petrochemical banner

THIS TRUST HAS BEEN BUILT UP

OVER THE LONG TERM

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها