& OIL, GAS
PETROCHEMICAL
Which product can we help you with

از این رو، ما با افزایش سرمایه گذاری خود در «انتخاب سرویس حامی» از سال 18 تکنیسین رسمی در 165 ، به عنوان مرکز خدمات مشتریان، با بیش از 1379 818 دفتر منطقه ای پوششی گسترده را در نظر گرفتیم. این پوشش همراه با در ایران تکمیل شده است که Home Serviceنمایندگی مجاز به صورت آن به بیش از هزار نفر می رساند. سرویسکاران این مرکز، با ِسرویسکاران مجاز هزار نفر ساعت انواع آموزش های تئوری و عملی، به جمع 30گذراندن بیش از این خانواده پیوسته و اطلاعات مورد نیاز دیگر از طریق یک سیستم آموزشی مسنجم، به آن ها انتقال و کارشان ارزیابی می شود.

هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی

امروزه همه میدانند که محصوالت تولیدشده از پتروشیمی ها برای زندگی مدرن ضروری است. پتروشیمی ها برای ساختن ً تقریبا همه چیز ضروری هستند و از اینرو، در کالس صنایع مهم و بنیادین طبقه بندی میشوند. اهمیت آنها زمانی روشنتر میشود که در یک زنجیرۀ همراستا، با محصولی نهایی برای دستیابی به کیفیتی منحصربهفرد قرار گیرد. این کیفیت باعث ایجاد ارزش افزوده میشود و توانی مضاعف در زنجیرهای از ِ محصوالت با کیفیت و مورد نیاز منتج از نفت و گاز پدید میآورد.

PETROCHEMICAL
COMPLEX

این مسیری قدرتمند است

ما با توجه به مأموریت خود و با سرمایه گذاری های عظیم مشترک با شرکت های شناخته شده در سطح بین المللی و پیوند دانش درونی خود با حیطه های اطلاعاتی آنها، توانستهایم چرخۀ اطلاعات این صنعت را در ایران تکمیل کنیم و به عمق دانش تولید در کالس جهانی دست یابیم. از اینرو پیشرو دیگر فعالان بخش خصوصی این صنعت در ایران هستیم.

 

This is a powerful route

گروه توسعۀ سرمایه گذاری انتخاب امروزه مالک یکی از بزرگترین و فعالترین هلدینگ های نفت و گاز و پتروشیمی است که علاوه بر مشاوره، ساخت و تجهیز صنایع فعال در این حوزه، توانسته است مواد اولیۀ مورد نیاز فعالیت های خود را از این طریق تأمین کند و مواد اولیۀ دیگر صنایعی چون خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی، کاغذسازی، چرمسازی را نیز با رویکرد صادراتی و ایجاد پیشران در صنعت پاییندست کشور تأمین کند.

THIS TRUST HAS BEEN BUILT UP
OVER THE LONG TERM

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>