جستجو
OTHER
PRODUCTION PROJECT

طرح تولید کامپاندینگ ماهشهر و عسلویه

طرح تولید کامپاندینگ ماهشهر و عسلویه )پلیمری پویا جم خاورمیانه( با ظرفیت 150 هزار تن کامپاند به صورت ساالنه، طرح مجتمع کربنات سدیم )کیان تجارت فیروزه اصفهان( با ظرفیت 80 هزار تن کربنات سدیم سبک، 120 هزار تن کربنات سدیم سنگین و 200 هزار تن کلسیم کلرید در سال و طرح مجتمع گلوکوزی )پتروکیمیای انتخاب اروند( با ظرفیت 30 هزار تن سوربیتول، 60 هزار تن شربت فروکتوز و 50 هزار تن پلیالکتیک اسید در سال، به مجموعۀ نفت و گاز و پتروشیمی ما اضافه شده است و ظرفیتهای جدیدی را در کالس جهانی برای ایران فراهم خواهد ساخت.

دیگر پروژه های پتروشیمی

ما برای تکمیل چرخۀ فرایندهای پتروشیمی خود و به حداقل رساندن بازارهای خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده، سرمایهگذاری الزم برای احداث و بهرهبرداری از سه طرح دیگر را نیز در دستور کار قرار دادهایم. این طرحها در مساحتی حدود 000.850.1 مترمربع در منطقۀ آزاد اروند و بوشهر و عسلویه اجرا شده است و تا سال 1400 به بهرهبرداری خواهند رسید.

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>