tourism-banner

?Who are we

نگاه اجمالی
هر برند سرگذشتی دارد با فرازها و فرودهایی بی شمار؛ سرگذشتی که مسیر شکل گیری و حرکت سازمان را بیان می کند. ((رشد یافتگی)) می تواند معناهای گوناگونی را داشته باشد، اما آنچه مدنظر ماستف وجود ارزش هایی است که، در مسیر رشد، معنایی انسان تر از دیگر خواسته های رایج سازمانی را بازتاب می دهد.
تجربه ای قدرتمند برای
ساختن آینده ای روشن
فلسفه ما
ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چهارچوب های تجاری پیدا کنیم.
national production
sustainable cooperation

عملکرد اقتصادی

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چهارچوب های تجاری پیدا کنیم.
watch this video
?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی