economic-performance-banner

ECONOMIC PERFORMANCE

عملکرد اقتصادی
ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چارچوب های تجاری پیدا کنیم.
entekhabgroup-economic-performance
OVERVIEW
Investing Today Create The Future
معرفی شرکت
در سال های اخیر، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار و پیشران اقتصادی، پروژه هایی کلیدی در صنعت ملی ایران انجام داده است؛ این پروژه ها در دفاتر بین المللی آسیا، اروپا و آفریقا، توسط شبکه ای از محققان در قالب تیم های تحقیق و پژوهش برنامه ریزی و پشتیبانی می شود.
Header Images
نگاه کلی به تجارت
انتخاب، شرکتی پیشرو در زمینه سرمایه گذاری بین المللی دانش محور است. این گروه به سازمان ها و شرکت های تجاری زیرمجموعه خود در سراسر دنیا کمک می کند تا قدرت نوآوری برای تغییر در رشد را به دست آورند. در بیش از چهار دهه، ما توانسته ایم شرکت ها و گروه های اقتصادی ـ اجتماعی را در چرخه های موفقیت قرار دهیم.
تجربه ای قدرتمند برای
ساختن آینده ای روشن
Entekhanbgroup Factory

TIMELINE

?Who are we

entekhabgroup-economic-performance
ECONOMIC
LEADERSHIP
رهبری اقتصادی
ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چارچوب های تجاری پیدا کنیم. انتخاب، یک تمرکز عملگرا بر روی الگوهای اقتصادی موفق دارد و می خواهد رشد کند؛ واضح است که ما از طریق عملکردمان نیز ارزیابی می شویم؛ در نتیجه، مسیر پیاده سازی شده توسط ما، برای سازمان های اقتصادی قابل الگوبرداری و اجرا شده است.
,Entrepreneurship
great way to revolutionize human life and work
Header Images
کارآفرینی
ما با توجه به اهمیت کارآفرینی در همکاری با دیگر کارآفرینان ایرانی، سعی در بهبود این امر در جامعه و توسعه مفاهیم مرتبط با آن در مراکز آموزشی، اقتصادی و سیاسی کرده ایم. همچنین بخشی از سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی ما، مربوط به ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای جدید در ایران است.
این حمایت ها به صورت سرمایه گذاری مستقیم، خرید سهام، حمایتهای استراتژیک و مشاوره های تخصصی و عمومی انجام می شود.
Entekhanbgroup Factory
چالش های جدیدی شکل گرفته است
که مسیرهایی متفاوت را پیش روی ما
شکل داده است.
انتظارات
شکی نیست که انتظارات بر تصمیمات تاثیر می گذارد؛ رویه های طبیعی هم نشان می دهد که سرمایه گذاری نیاز به یک رویکرد برای ارزشگذاری کسب وکارهای مختلف دارد و رویه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک، از مهمترین پارامترهای تعیین کننده در انتظارات است.
چالش های جدیدی شکل گرفته است
که مسیرهایی متفاوت را پیش روی ما
شکل داده است.
economic-performance-banner

The Global Network

Global Operations

جهانی متصل از ایده ها،
افراد و اطلاعات با ارزش
Global Network
شبکه جهانی
شبکه های تصمیم ساز این گروه در سراسر جهان، باعث بهبود مستمر تصمیمات می شوند و در برنامه ریزی ها و فعالیت های آن موثر خواهند بود. این تحقیقات باعث به وجود آمدن طیف وسیعی از فعالیتهای متفاوت اقتصادی در ایران شده است.
عملیات جهانی
فعالیت ما پیچیده و در عین حال سریع است، تا بتوانیم کیفیت و دقتی را که از ما انتظار می رود، برآورده کنیم. آن چه از ما منتج می شود، یک گزینه عالی برای تمام ذینفعان است؛ زیرا نوآوری و بهینه سازی بر محورهایی شکل گرفته است که مبتنی بر دانش جهانی قرار دارد.
Global Network
?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی