جستجو
ECONOMIC PERFORMANCE

عملکرد اقتصادی

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چارچوب های تجاری پیدا کنیم.

OVERVIEW

Investing Today Create The Future

معرفی شرکت

در سال های اخیر، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار و پیشران اقتصادی، پروژه هایی کلیدی در صنعت ملی ایران انجام داده است؛ این پروژه ها در دفاتر بین المللی آسیا، اروپا و آفریقا، توسط شبکه ای از محققان در قالب تیم های تحقیق و پژوهش برنامه ریزی و پشتیبانی می شود.

نگاه کلی به تجارت

انتخاب، شرکتی پیشرو در زمینه سرمایه گذاری بین المللی دانش محور است. این گروه به سازمان ها و شرکت های تجاری زیرمجموعه خود در سراسر دنیا کمک می کند تا قدرت نوآوری برای تغییر در رشد را به دست آورند. در بیش از چهار دهه، ما توانسته ایم شرکت ها و گروه های اقتصادی ـ اجتماعی را در چرخه های موفقیت قرار دهیم.

تجربه ای قدرتمند برای

ساختن آینده ای روشن

TIMELINE
?Who are we
نگاه کلی به تاریخچه انتخاب

ECONOMIC

LEADERSHIP

رهبری اقتصادی

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چارچوب های تجاری پیدا کنیم. انتخاب، یک تمرکز عملگرا بر روی الگوهای اقتصادی موفق دارد و می خواهد رشد کند؛ واضح است که ما از طریق عملکردمان نیز ارزیابی می شویم؛ در نتیجه، مسیر پیاده سازی شده توسط ما، برای سازمان های اقتصادی قابل الگوبرداری و اجرا شده است.

,Entrepreneurship

great way to revolutionize human life and work

کارآفرینی

ما با توجه به اهمیت کارآفرینی در همکاری با دیگر کارآفرینان ایرانی، سعی در بهبود این امر در جامعه و توسعه مفاهیم مرتبط با آن در مراکز آموزشی، اقتصادی و سیاسی کرده ایم. همچنین بخشی از سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی ما، مربوط به ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای جدید در ایران است.
این حمایت ها به صورت سرمایه گذاری مستقیم، خرید سهام، حمایتهای استراتژیک و مشاوره های تخصصی و عمومی انجام می شود.

انتظارات

شکی نیست که انتظارات بر تصمیمات تاثیر می گذارد؛ رویه های طبیعی هم نشان می دهد که سرمایه گذاری نیاز به یک رویکرد برای ارزشگذاری کسب وکارهای مختلف دارد و رویه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک، از مهمترین پارامترهای تعیین کننده در انتظارات است.

چالش های جدیدی شکل گرفته است

که مسیرهایی متفاوت را پیش روی ما شکل داده است.

The Global Network

Global Operations

جهانی متصل از ایده ها،

افراد و اطلاعات با ارزش

شبکه جهانی

شبکه های تصمیم ساز این گروه در سراسر جهان، باعث بهبود مستمر تصمیمات می شوند و در برنامه ریزی ها و فعالیت های آن موثر خواهند بود. این تحقیقات باعث به وجود آمدن طیف وسیعی از فعالیتهای متفاوت اقتصادی در ایران شده است.

عملیات جهانی

فعالیت ما پیچیده و در عین حال سریع است، تا بتوانیم کیفیت و دقتی را که از ما انتظار می رود، برآورده کنیم. آن چه از ما منتج می شود، یک گزینه عالی برای تمام ذینفعان است؛ زیرا نوآوری و بهینه سازی بر محورهایی شکل گرفته است که مبتنی بر دانش جهانی قرار دارد.

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>