جستجو
EXPECTATIONS
Economic Approaches

انتظارات

شکی نیست که انتظارات بر تصمیمات تاثیر می گذارد؛ رویه های طبیعی هم نشان می دهد که سرمایه گذاری نیاز به یک رویکرد برای ارزشگذاری کسب وکارهای مختلف دارد و رویه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک، از مهمترین پارامترهای تعیین کننده در انتظارات است.
ذینفعان، انتظارات خود را با تغییر محیط زندگی خود نسبت به همه چیز تغییر می دهند؛ به ویژه در سرمایه گذاری ها و روندهای آن، ذینفعان ارزش افزودهای را مي خواهند که با اتصال به ارزشهای زندگی، با آن ادغام شود. اگر سرمایه گذارها در درک این مهم تعلل کنند و یا به آن پاسخی ندهند، میلیون ها مشتری از دست خواهند رفت.

There is no doubt that

expectations affect decisions

برای رویـایی با آنچه در تغییـرات سریع جهان از ما انتظار می رود خود را آماده نگه داشته ایم.
ما با درکی واقع بینانه از روندهای اقتصاد جهانی و منطقه ای، توانسته ایم انتظارات ذینفعان را از خود در جهت پایداری و بهبود مستمر سودآوری برآورده کنیم. این بهبود در یک تجربه 40 ساله با حفظ عملکرد سازمانهای موجود، توسعه و ارتباط فعالیت ها، برقراری ارتباط بین آنها و تکمیل زنجیره های ارزش به وجود آمده است.
انتظارات آنها از ما، در چیزی جز موفقیت خلاصه نمی شود و ما نیز تلاشی جز برآورده کردن این انتظارات نداریم.

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>