The Global Network

Global Operations

Global-Network-banner
ROUTE TO 1400
Investing   Today   Create   The   Future
شبکه جهانی
شبکه های تصمیم ساز این گروه در سراسر جهان، باعث بهبود مستمر تصمیمات می شوند و در برنامه ریزی ها و فعالیت های آن موثر خواهند بود. این تحقیقات باعث به وجود آمدن طیف وسیعی از فعالیتهای متفاوت اقتصادی در ایران شده است.
دفاتر بین المللی تحقیق و توسعه ما در سراسر جهان، با رویکرد تجمیع و ترکیب برای افزایش قابلیت های تولیدی و کاهش هزینه های مرتبط با آن، به صورت مستمر فعالیت دارند. ایده ها و تجارت ها، بدون مرز رصد و پایش می شوند تا روندهای رشد اقتصادی به صورت شفاف و قابل درک دیده شوند و سرمایه گذاری با ریسک مدیریت شده و با منفعتی همگانی شکل گیرد.
Country
Customer
Employee

Global Operations

Economic Approaches, and Values

Global Network
جهانی متصل از ایده ها،
افراد و اطلاعات با ارزش
Global Network
عملیات جهانی
فعالیت ما پیچیده و در عین حال سریع است، تا بتوانیم کیفیت و دقتی را که از ما انتظار می رود، برآورده کنیم. آن چه از ما منتج می شود، یک گزینه عالی برای تمام ذینفعان است؛ زیرا نوآوری و بهینه سازی بر محورهایی شکل گرفته است که مبتنی بر دانش جهانی قرار دارد.
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، روی فعالیت ها و راه حل های تولیدی و خدماتی ای متمرکز شده، که نیاز قرن 21 است؛ نیازهایی مانند شرکت های اطلاعاتی و تکنولوژیک. ما پارامترهای تصمیم سازی را به داده ها، افراد و ایده ها متصل می کنیم و نتایج به دست آمده را در اقتصاد و تجارت با یک نگاه جهانی عملیاتی می کنیم. بیش از چندین هزار نفر در سراسر جهان، به طور مستقیم در دفاتر و کارخانجات این گروه فعالیت می کنند.
Global Network
?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی