Entekhabgroup daewoo-banner

NATIONAL PRODUCTION

ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

تولیــد ملی

ما معتقدیم که مشکلات اقتصادی کشورها، به وسیله تولید ملی و حمایت داخلی نهادهای تصمیم ساز می تواند حل شود. یکی از عوامل چالش اقتصادی جهان امروز، بی توجهی به توانایی درون مرزهای جغرافیایی تولیدکنندگان است؛ به گونه ای که اقتصاد مولد، تنها در انحصار برخی کشورهاست و مدیریت آن نیز در کنترل تعداد محدودی از دیگر کشورها قرار دارد و دیگران، تنها به مصرف کننده تبدیل شده اند؛ از همین رو، روابط بی هدف و کم بازده برای کاهش هزینه های کوتاه مدت، در جهت توسعه بازارهای مصرفی، باعث بروز مشکلات بلندمدت در مهمترین بخش اقتصاد یعنی تولید شده است.

ایران فقط یک مرز جغرافیایی نیست.

یک فرهنگ در توسعه اقتصادی است.

cooking snowa

WE KEEPS GOING AND

...GOING AND GOING

گروه انتخاب با سرمایه گذاری هدفمند در چهارچوب های اقتصادی و با استفاده از توانمندی های جغرافیایی محل تولید، توانسته آمایش سرزمینی هدفمندی برای چرخه تولیدات خود ایجاد کند؛ چرا که امروزه در جهان، تولید اهمیت خاصی دارد و همه انسان ها به نقش و اهمیت آن واقف اند.

تولید ملی یک شاخص رشد و توسعه یافتگی برای جوامع به حساب می آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته های آن، مسیر بهره برداری از پتانسیل ها را با آسیب های فراوان و مخاطرات مهمی روبه رو می کند. از همین رو تولید، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است. تولید ملی میتواند علاوه بر توسعه اقتصادی، باعث توسعه اجتماعی و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه شود، که نقطه ای اساسی برای دستیابی به جامعه ای اخلاق مدار است.

Entekhabgroup daewoo-banner

ECONOMIC

PERFORMANCE

AND VALUES

درون مرزهای جغرافیایی، جهانی

بدون مرز از استعدادهایی جوان

بنا بر آن چه که در چشم انداز و ماموریت خود تاکید کرده ایم، مسیر انتخاب، مسیری منطبق با چنین ارزشهایی ست. ما دهها سال است که با تحقیق، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در تولیدات و خدمات ایرانی و هر آن چه که می تواند آنان را بهبود بخشد، ارزش اصلی خود را در تولیدات و خدماتی معنا کرده ایم که می توانند در زنجیرهای بین المللی، جدید، کارآمد و توسعه یافته باشند.

ما بیشترین میزان سرمایه گذاری خود در 10 زمینه را، برای توسعه پایدار «تولید ملی» با محوریت توسعه پایدار ایران انجام داده ایم و در سرمایه گذاری های خود در دیگر کشورها نیز، این مهم را فراموش نکرده ایم؛ به گونه ای که منابع انسانی به کارگرفته شده در دیگر کشورها نیز تابع همین اصل کلیدی ست.