social-responsibility-banner

ORGANIZATIONAL

VALUES

ارزش های سازمانی

ما قویا بر این باور هستیم که آن چه از ارزشهای ما ریشه می گیرد، به طور مستقیم با آینده ما ارتباط دارد. از این رو ما متعهد به تقویت ارزشهای سازمانی ای هستیم که بر رشد ارزشهای بلندمدت ذینفعانمان تاثیر می گذارد.

ارزش های ما تبـلور خواهد یافت
در آینده ای که خود آن را ساخته ایم.
همواره کامل تر

پای‌بندیم به بالاترین استانداردهای اخلاقی و از این طریق، به یکپارچگی و تعالی هویتی‌مان دست یابیم. یکپارچگی حرفه‌ای در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرا از نقاط اصلی قوت ماست.

رهبری فکری

بر این باوریم که رهبری فکری عنصر اصلی در موفقیت اقتصادی است. گروه‌های متخصص ما در بین همتاهای خود، در زمینۀ تولید و توسعۀ طرح‌های نوآورانه، کاملاً شناخته‌شده‌اند.

KNOWING THE WORLD
.FROM ANOTHER WINDOW
ما برای آینده زندگی می کنیم و
مسیرهایمان نیز به آن خواهد رسید
مشارکت واقعی

ما تأکید داریم که باید با کسب‌وکارهای منطقه‌ای مشارکت قوی داشته باشیم. تعهد ما به شُرکایمان عنصر اصلی موفقیت ماست و همواره، برای رشد و بالندگی و پرورش فکری‌مان، بر اعتماد متقابل و شیوه‌های کاری منضبط قویاً اصرار می‌کنیم.

تمرکز بر مردم

ما سازمانی مبتنی بر مردم و متعهد به تعالی جهانی هستیم، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم.

?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی