responsibility-banner

PHILOSOPHY OF MANAGEMENT

فلسفه ما

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چهارچوب های تجاری پیدا کنیم.

Beneficiaries
.are the basis of modern economy
 responsibility-banner
خلق ارزش برای ذی نفعان

ذینفعان، پایه و اساس اقتصاد امروز هستند. آنها انتظارات را مشخص می کنند و تعیین کننده سرعت تغییرات جهان پیرامون هستند. ذی نفعان می توانند مسیرهای فعالیت سازمان را ترسیم و ارزش یک فعالیت اقتصادی را مشخص کنند. این ذینفعان هستند که با حمایت از فعالیت ها، تداوم سازمان را تضمین می کنند.

 responsibility-banner
مدیریت مردم گرا

جایگاه امروز ما، مدیون فعالیت و حمایت مستقیم جامعه پیرامونی ماست؛ جامعهای که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های اقتصادی ما تاثیر گرفته است. ما تلاش می کنیم که این فعالیتها در سطحی موثر باشند، که مولد سرمایه اجتماعی شوند.

 responsibility-banner
مسئولیت اجتماعی

آن چه ما از مسئولیت اجتماعی تعریف کرده ایم، فرآیندیست که از میان چارچوبهای قوانین اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی برخاسته است و یکی از ارکان باارزش برای ذی نفعان و رویکردهای مردم گرا محسوب می شود. این مسئولیت، یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه یک تعهد و ضرورت اخلاقیست که پایه های فکری ما را شکل داده است.

 responsibility-banner
مشارکت اجتماعی استراتژیک

تجمیع اهداف بخشهای کوچک اجتماعی، برای قرارگرفتن در مسیر اهداف کلان جامعه، مانند اصل «حمایت از تولید ملی»، نیازمند مدیریتی مردم گرا در تبیین برنامه های بلندمدت و استراتژیک در سازمان هاست.

?Who are we
Overview

نگاه اجمالی

Philosophy of Management

فلسفه ما

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی