PHILOSOPHY OF MANAGEMENT

فلسفه ما

ما خود را برای تغییری فراتر از استراتژی های تجاری آماده کرده ایم. چشم انداز بلند مدت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب نیز فراتر از یک نام و نشان تجاری ست. ما می خواهیم خود را فراتر از محدوده های چهارچوب های تجاری پیدا کنیم.

Beneficiaries

.are the basis of modern economy

خلق ارزش برای ذی نفعان

ذینفعان، پایه و اساس اقتصاد امروز هستند. آنها انتظارات را مشخص می کنند و تعیین کننده سرعت تغییرات جهان پیرامون هستند. ذی نفعان می توانند مسیرهای فعالیت سازمان را ترسیم و ارزش یک فعالیت اقتصادی را مشخص کنند. این ذینفعان هستند که با حمایت از فعالیت ها، تداوم سازمان را تضمین می کنند.

مدیریت مردم گرا

جایگاه امروز ما، مدیون فعالیت و حمایت مستقیم جامعه پیرامونی ماست؛ جامعهای که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های اقتصادی ما تاثیر گرفته است. ما تلاش می کنیم که این فعالیتها در سطحی موثر باشند، که مولد سرمایه اجتماعی شوند.

مسئولیت اجتماعی

آن چه ما از مسئولیت اجتماعی تعریف کرده ایم، فرآیندیست که از میان چارچوبهای قوانین اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی برخاسته است و یکی از ارکان باارزش برای ذی نفعان و رویکردهای مردم گرا محسوب می شود. این مسئولیت، یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه یک تعهد و ضرورت اخلاقیست که پایه های فکری ما را شکل داده است.

مشارکت اجتماعی استراتژیک

تجمیع اهداف بخشهای کوچک اجتماعی، برای قرارگرفتن در مسیر اهداف کلان جامعه، مانند اصل «حمایت از تولید ملی»، نیازمند مدیریتی مردم گرا در تبیین برنامه های بلندمدت و استراتژیک در سازمان هاست.

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>