جستجو
STRATEGIC SOCIAL PARTNERSHIP
PHILOSOPHY OF MANAGEMENT

مشارکت اجتماعی استراتژیک

تجمیع اهداف بخشهای کوچک اجتماعی، برای قرارگرفتن در مسیر اهداف کلان جامعه، مانند اصل «حمایت از تولید ملی»، نیازمند مدیریتی مردم گرا در تبیین برنامه های بلندمدت و استراتژیک در سازمان هاست.

As a Partner

in a long and hard path

تجمیع اهداف بخشهای کوچک اجتماعی، برای قرارگرفتن در مسیر اهداف کلان جامعه، مانند اصل «حمایت از تولید ملی»، نیازمند مدیریتی مردم گرا در تبیین برنامه های بلندمدت و استراتژیک در سازمان هاست.

با هم می توانیم جهانی جدید را ترسیم کنیم،

بنابراین، سازمانهای اجتماعی متنوعی همچون نهادهای حکومتی، نظارتی و مردمی، باید شرکای این مسیر باشند تا بتوان در بلندمدت، منفعتی همگانی و باثبات را تعریف کرد؛ منفعتی که جامعه را به سوی حیات ایده آل اجتماعی سوق دهد.

 

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>