جستجو
VALUE CREATION
FOR STAKEHOLDERS

خلق ارزش برای ذی نفعان

ذینفعان، پایه و اساس اقتصاد امروز هستند. آنها انتظارات را مشخص می کنند و تعیین کننده سرعت تغییرات جهان پیرامون هستند. ذی نفعان می توانند مسیرهای فعالیت سازمان را ترسیم و ارزش یک فعالیت اقتصادی را مشخص کنند. این ذینفعان هستند که با حمایت از فعالیت ها، تداوم سازمان را تضمین می کنند.

ارزش آفرینی اقتصادی برای

جهانی آگــاهتر و متعهدتر

ما نیز اعتقاد داریم که باید فعالیت های اقتصادی ما برای آنها ارزش آفرین باشد؛ و در این مسیر، با نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش و فناوری به خلق ارزش برای ذینفعان بپردازیم و پیشرو باشیم.

Beneficiaries

.are the basis of modern economy

می توان مسیری جدید را برگزید که سرمایه گذاری های انجام شده جهانی تازه را برای رشد ترسیم می کند. جهانی آگاه تر و پویاتر.

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>