VISION & MISSION

چشم انداز

اولین نقطه دستیابی ما در این چشم انداز، قرار گرفتن در زمره ۱۰ مجموعه موثر اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی در افق »ایران ۱۴۰۰ »خواهد بود.

ROUTE TO 1400

Investing Today Create The Future

سرمایه گـذاری برای ساختن آینده های انسان محور؛

جهانی که استعدادها و افکار تکامل یافته، زندگی متعادل تری را تحقق بخشـیده اند.

رسالت ما

ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری پیشرو که بر فعالیت های اقتصادی اجتماعی متمرکز است، شناخته می شویم.

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، بازده سرمایه گذاریهای خود را با استفاده از تجربیات قدرتمند تیم ها و شبکه دانش جهانی اش به صورت مستمر افزایش می دهد؛ در نتیجه، ما از طریق ارتقای سطح فکری و فرهنگی انسان ها به جهانمان کمک می کنیم تا سودآوری را در تعالی اجتماعی معنا کنند.

watch this video

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>